Co to jest cesja i jak działa?

handshake-2056023_1920

Długi to kłopoty, które dotykają nie tylko konsumentów, ale także windykatorów i komorników, grożących nam egzekucją. Długi to także problem dla wierzyciela, który popada w spiralę kłopotów finansowych.

Warto zatem pamiętać, że ów dług… może zmienić swojego właściciela, stając się dużo mniejszym kłopotem i obciążeniem dla naszego portfela. Taka zmiana to nic innego jak cesja wierzytelności, o której więcej piszemy poniżej. Pośród materiałów odpowiemy na najważniejsze pytania – poczynając od tego czym jest cesja, jak napisać poprawnie wniosek, czym jest cesja leasingu i o jakich informacjach musisz wiedzieć przed jej podjęciem?

Czym jest cesja wierzytelności?

Słowo “cesja” wywodzi się z łacińskiego wyrażenia “cessio”, co w tłumaczeniu oznacza ustąpienie. Idąc dalej, najprościej mówiąc – oznacza przeniesienie uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi na nabywcę wierzytelności, na podstawie powstałej umowy. Strony takiego dokumentu są dwie:

 1. cedent, czyli wierzyciel
 2. cesjonariusz – nabywca wierzytelności
  Co warto dodać – przedmiotem umowy jest każda zbywana wierzytelność, która wcześniej nie przysługiwała trzeciej osobie względem dłużnika.

Pamiętaj, że w przypadku dokonywania cesji konieczne jest powstanie, spisanie i podpisanie umowy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym wierzytelność musi być potwierdzona odpowiednim pismem. Podobnie jak umowa. Cesję wierzytelności omawiają artykuły od 509 do 516 Kodeksu postępowania cywilnego, w którym dokładnie i szczegółowo opisywane są najważniejsze zagadnienia i elementy.

Co może być przedmiotem cesji?

Najprościej – przedmiotem może być każda wierzytelność, która nie sprzeciwia się ustawom o właściwościach zobowiązania. Zwróć również uwagę czy w umowie jest zapis o wyłączeniu możliwość dokonania cesji. Co ważne – przelewać można także wierzytelności przedawnione lub zabezpieczone hipoteką (więcej informacji na ten temat znajdziesz w art. 79), zastawem lub tzw. zastawem rejestrowym. Obie strony umowy zdecydować mogą się też na cesję wierzytelności przyszłych.

Cesja umowy – co musisz wiedzieć?

Mając na uwadze, że umowa cesji jest najważniejszym dokumentem świadczącym o powiązaniu dwóch stron, zebraliśmy najważniejsze informacje, o których musisz pamiętać podczas jej sporządzania.

 1. Przygotuj umowę cesji wierzytelności na piśmie – dzięki czemu łatwiej wyjaśnisz wszelkie rozbieżności i niejasności powstałe po transakcji. O tym elemencie mówi też jeden zapis, który zapisany jest w Art. 788. § 1.
 2. Opisz w umowie wierzytelność w możliwie jak najdokładniejszy sposób – zaznacz również stosunek prawny, który z tego wynika.
 3.  Uwzględnij czy umowa dotyczy całości czy części wierzytelności
 4. Wskaż strony i świadczenia.
 5. W umowie doprecyzuj, które ze stron ma obowiązek powiadomienia dłużnika o przelewie.
 6. Uwzględniając sytuację, w której dochodzi do spełnienia świadczenia do rąk zbywcy
  Zbierając, spisując i zawierając w dokumencie powyższe informacje, w umowie musisz zawrzeć także inne, podstawowe elementy, w tym:

Elementy, które przede wszystkim powinna zawierać umowa cesji, to:

 1. Data oraz miejsce zawarcia umowy;
 2.  Zapis o dokonaniu przelewu wierzytelności;
 3. Określenie momentu przeniesienia wierzytelności;
 4. Cena przedmiotu umowy;
 5. Klauzula o obowiązku poinformowania dłużnika;
 6. Załączniki
 7. Czytelny podpis obu stron

Warto w tworzeniu dokumentu posłużyć się gotowymi szablonami i wzorcami, które pozwalają przygotować pismo od podstaw. Wiele wzorów dostępnych jest za darmo online, dzięki czemu będziemy mieć pewność o jego poprawnym przygotowaniu.

Prawa i obowiązki cesjonariusza

Wraz z zawarciem umowy cesji, wspomniany cesjonariusz nabywa wszystkie prawa związane z wierzytelnością. Ponadto może wypowiedzieć zobowiązanie lub od niego odstąpić. Co ważne i co definiuje kodeks cywilny – cesjonariusz nie może odmówić przyjęcia świadczenia, jeżeli jest ono wymagalne.

Prawa i obowiązki dłużnika

Dłużnik od chwili, gdy zawarta została umowa cesji, musi spełnić świadczenie na rzecz cesjonariusza. Wraz z tym obowiązkiem przysługuje mu prawo do wszelkich zarzutów wobec dotychczasowego wierzyciela – oznacza to ostatecznie, że może również podnieść zarzut potrącenia.

Co ważne – umowa cesji nie wymaga udziału dłużnika, ani jego zgody na ów udział. Wyjątkiem są sytuacje, w których dłużnik jasno zaznaczył, że nie można przelać wierzytelności bez jego zgody.

Kiedy można przeprowadzić cesję wierzytelności?

 • cesja może objąć zarówno cały dług, jak i tylko określoną jego część. O tym jaka część podlega wierzytelności warto nadmienić w umowie.
 • cesja może być przeprowadzona tylko wtedy, jeśli spisana wcześniej umowa tego nie wyklucza i nie utrudnia. Cesja nie jest możliwa do przeprowadzenia gdy na umowie jest zakaz wierzyciela w przypadku wystąpienia zadłużenia.

Jeśli nie cesja wierzytelności… to? Alternatywy.

Poza cesją wierzytelności warto wymienić dwie inne alternatywy o podobnej charakterystyce transakcji. Wierzyciel może podpisać z osobą trzecią tzw. cesją powiernicza. Polega ona na tymczasowym przekazywanie komuś praw do egzekucji należności, nie pozbywając się jednocześnie praw do środków z długu. Tak działać mogą np. windykatorzy, a taki sposób ściągania należności sprawdzi się zwłaszcza w przypadku ogromnych trudności związanych ze zwrotem środków.

Drugą alternatywą staje się giełda długów. Jest to niezwykle wygodny sposób na sprzedaż długu, oferując możliwość wykupienia praw. Warto nadmienić iż w tym elemencie występuje ogromna konkurencja, dzięki czemu konsumenci mogą wybierać giełdy i oferty z bogatej listy.

Cesja leasingu – na czym polega?

Aby dokładnie zobrazować to zagadnienie posłużmy się przykładem. Wyobraźmy sobie, że sytuacja życiowa wymusza na nas konieczność wycofania się z umowy leasingowej. Wcześniejszy wykup nie jest możliwy, a brak środków zaburza nasze działania inwestycyjne i budżetowe. W tym właśnie przypadku dochodzi do cesji leasingu. który jest nakreślony odgórnymi wymogami.

 1. okres umowy leasingowej musi wynieść co najmniej 40% ustawowego okresu. W tym wypadku mowa o co najmniej 24 miesiącach (w przypadku dużych maszyn – 36 miesięcy).
 2. Przepisanie leasingu odbywa się na zasadzie trójstronnego porozumienia pomiędzy: Leasingodawcą, Leasingobiorcą oraz wskazaną, konkretną firmą
 3. Trzecim wymogiem jest uiszczenie zwykle tzw. opłaty za cesję leasingu. Cena ta jest bardzo różna i wynosi najczęściej od kilkuset złotych do 2% wartości przedmiotu leasingu.

Cesja w praktyce

W Polsce opisywana umowa zawierana jest często – co ciekawe zarówno przez osoby prywatne, jak i przez firmy. Jak łatwo się domyśleć, podpisywana jest najczęściej, gdy przedsiębiorca nie może odzyskać swojej należności, a dług sukcesywnie rośnie. Najczęściej ten element dotyczy mediów, wynajmu mieszkania, ale także niespłaconego terminowo kredytu lub pożyczki w parabankach. Najczęściej tymi elementami zajmują się firmy windykacyjne. To one odkupują długi od wierzycieli, którzy nie mogą skłonić dłużnika do zapłacenia należności. Warto tu zaznaczyć, iż firmy windykacyjne nie mają takich samych praw co komornicy sądowi, ale mimo to są wysoce skuteczne, głównie w przypadku przygotowaniu i pilnowaniu programów spłaty,

Odzyskiwanie należności potrafi trwać latami, co budzi frustrację i jest największym problemem obecnego tematu. Dlatego, jeśli wierzyciel nie ma czasu na oczekiwanie swojej należności, może odzyskać część tego długu, dzięki właśnie cesji wierzytelności. To jedna z głównych zalet i powodów częstego podejmowania się tematu cesji.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!