Czy żona odpowiada za dług męża po jego śmierci?

banking-close-up-debt-1842608

Wspólność majątkowa jest niezwykle popularnym rozwiązaniem w naszym kraju. Co więcej, ustawiana jest ona w sposób automatyczny, jeśli przyszli małżonkowie nie wprowadzą intercyzy. W ten sposób, mówiąc najprościej, dzielimy się naszymi dochodami, zyskami, ale także długami i zobowiązaniami finansowymi. Jeśli więc żona straci swojego męża, teoretycznie, dziedziczy również zobowiązania męża, które po sobie zostawił. Czy jest to element niezmienny i obowiązujący zawsze? 

Długi po śmierci męża

Odpowiadając na powyższe pytanie: nie. 

Polskie prawo bankowe jasno nie określa zobowiązań i obowiązków wynikających z opłacenia zobowiązania kredytobiorcy po śmierci. Zaistniała sytuacja odpowiada jedynie na kodeks cywilny, co normowane jest przez np. testament. Jeśli mąż nie pozostawił testamentu mamy do czynienia z tzw. dziedziczeniem ustawowym. 

Jeśli jest testament, mamy jasno określone warunki dziedziczenia i obowiązków. Dziedziczenie może nastąpić na podstawie testamentu lub na drodze dziedziczenia ustawowego. Co ważne, testament ma pierwszeństwo przed zasadami dziedziczenia ustawowego wynikającymi z Kodeksu cywilnego (jest więc “ważniejsze”). W testamencie mogą zostać zawarte rozporządzenia majątkowe tylko jednej osoby. 

Dziedziczenie długu?

Gdy umiera współmałżonek obowiązkami, długami i majątkiem zostaną obarczeni spadkobiercy. Jeśli zmarły nie zostawił testamentu, będzie miało miejsce dziedziczenie ustawowe, które narzuca spadkobierców w linii prostej. W przypadku męża mowa więc o dzieciach i żonie. Warto jednak wiedzieć, że spadku nie musimy przyjąć.

Każdy spadkobierca może:

  • nie przyjąć spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi 
  • nie przyjęć spadku z ograniczoną odpowiedzialnością za długi – czyli za długi zmarłego odpowiadamy jedynie do wysokości pozostawionego przez niego majątku;
  • odrzucić spadek – wówczas nie dziedziczymy ani długu, ani jego majątku

Kto zatem musi spłacić dług?

Czy żona musi spłacić dług uzależnione jest od wspólności majątkowej i od charakteru zobowiązania. Jeśli żona nie przyjmie spadku pozostaje więc zasadnicze pytanie: kto musi spłaci dług zmarłego? W zależności od tego na jakich warunkach zawarta została umowa kredytowa, różne mogą być dalsze losy takiego długu. 

Jeśli zmarły nie ubezpieczył zaciągniętego kredytu, to pozostała do spłaty kwota wchodzi do masy spadkowej i podlega dziedziczeniu. Mówięc więc wprost: Ci, którzy otrzymają spadek, będą go spłacać.

Jeśli zmarły ubezpieczył swój kredyt gotówkowy, to kredyt nie wejdzie do masy spadkowej. Kredyt spłaci ubezpieczyciel  z wykupionej i wybranej polisy. Jeśli polisa nie pokryje całego zobowiązania spadkobiercy będą musieli wpłacić pozostałą kwotę.

Co gdy kredyt był zabezpieczony poręczeniem? Poręczyciel deklaruje, że spłaci dług, jeśli osoba zaciągająca kwotę nie będzie mogła jej spłacić. Dotyczy to również śmierci. W tym wypadku obowiązek spłaty przejmuje żyrant.

Warunki testamentu

Aby przejąć spadek w postaci majątku i zobowiązań testament musi spełnić kilka najważniejszych punktów. Wśród nich wyróżnia się min.

  • treści musi być spisana przez osobę zdolną do czynności prawnych
  • testament musi zostać spisany samodzielnie, w imieniu twórcy (nie można tworzyć tzw. testamentów wspólnych).
  • dokument musi posiadać miejsce, datę i podpis
  • testament należy sporządzić u notariusza

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!