Na jaką pomoc finansową mogą liczyć studenci?

woman-in-yellow-jacket-holding-red-book-3762800

Studia to niezwykle fascynująca przygoda, która wyłożona jest wyzwaniami w postaci nowego środowiska, pogłębiania swojej wiedzy, a także – stawiania swoich pierwszych kroków na drodze samodzielności i dorosłości. W końcu edukacja i próba utrzymania się w innym mieście często wymaga pomocy finansowej z zewnątrz.

Obecnie studenci skorzystać mogą z kilku form takiej pomocy – poczynając od stypendium, poprzez kredyty i nagrody Ministra. Na jakiej podstawie są przyznawane? Jakie warunki trzeba spełnić i jaką kwotę mamy szansę otrzymać?

1. Stypendium socjalne

Zdecydowanie najczęściej wybieranym i podstawowym elementem pomocy finansowej jest stypendium przyznawane przez dział pomocy socjalnej (np. dział pomocy socjalnej PWR) .Ze względu na trudną sytuacja finansową studenta przyznawane są określone kwoty, obejmujące zarówno jeden semestr, jak i cały rok akademicki. Formę socjalnej pomocy ustala rektor, w porozumieniu z samorządem. Na tej podstawie tworzone są progi – poczynając od kwoty minimalnej, po maksymalną. Tak oto analizując stypendium socjalne UJ i czytając informacje, które zamieszcza dział socjalny UJ dowiadujemy się, że próg dochodu uprawniający do stypendium oraz wysokość samego stypendium ustalana jest przed Rektora UJ oraz Komisję EKonomiczną Samorządu Studentów. Kwoty aktualizowane są w październiku, obejmując semestr zimowy oraz w lutym, obejmując semestr letni.

Uwaga – stypendium socjalne może otrzymywać także osoba niepełnosprawna.

Warto podkreślić, iż istnieje tzw. zwiększone stypendium socjalne, którego otrzymanie wymaga spełnienia kilku, podstawowych warunków. Jednym z nim jest konieczność mieszkania w domu studenckim, z koniecznością codziennego dojazdu do uczelni. Zwiększone stipendium socjalne wynosi średnio od 100 do 350 zł (w zależności od uczelni).
Ubiegając się o tą formę pomocy pamiętaj, że dostarczyć musisz kilka dokumentów – m.in są to:

  • zaświadczenia z urzędu skarbowego studenta
  • zaświadczenie zawierające informację o wysokości składek
  • dokument potwierdzający tożsamość

2.Stypendia za wyniki w nauce

Inną formą pomocy są stypendia rektora, przyznawane dla najlepszych studentów na roku. W tej grupie znajdują się też laureaci olimpiad międzynarodowych albo laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim. Najczęściej progiem kwalifikującym jest średnia ocen, a także wszelkie dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe. Najczęściej ta forma finansowa przysługuje ok. 10% studentom na uczelni. Tak jak w przypadku stypendium socjalnego, to uczelnie samodzielnie ustalają wysokość nagrody. Najczęściej wprowadzane są progi, których osiągniecie pozwala uzyskać większą kwotę.

W tym miejscu warto wyróżnić stypendium ministra, które przyznaje – jak sama nazwa wskazuje – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tu również nagroda może obowiązywać pracę naukową, artystyczną, a także wyniki w olimpiadach czy konferencjach naukowych. Kwota otrzymana od ministra może być naprawdę znacząca – nie przekraczając jednocześnie 15 tysięcy złotych.

3. Kredyt dla studenta

Trzecią możliwością są tzw. kredyty studenckie, które otrzymuje się dużo łatwiej niż klasyczne kredyty oferowane przez banki. O taką formę pomocy ubiegać się może osoba będąca w trakcie rekrutacji na studia wyższe, a także każda inna, która kontynuuje studia w stopniu magisterskim lub doktoranckim. Koniecznym do spełnienia warunkiem jest wiek rozpoczęcia edukacji wyższej – 25 lat.

Uwaga! Otrzymując kredyt studencki podczas rekrutacji należy dostarczyć bankowi dokumenty, zaświadczające o dostaniu się o odbywaniu studiów wyższych.

4. Stypendium od gminy

Czwartą formą pomocy finansowej jest stypendium gminne. Jednostki samochodu terytorialnego mają ogromną swobodę w ustalaniu zasad i kwot, które przysługują studentom. Dokładne informacje o tym jakie warunki należy spełnić, jakie informacje powinniśmy umieścić we wniosku oraz jakiej wysokości pomoc nam przysługuje, otrzymamy bezpośrednio w naszej gminie.

5. Zapomogi

Studenci, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w przejściowo trudnych sytuacjach materialnych mogą wnioskować o tzw. zapomogę. Najczęściej przyznaje się ją w przypadku ciężkiej choroby czy klęski żywiołowej. Warto podkreślić, że pomoc przysługuje maksymalnie dwa razy w ciągu roku akademickiego i wynieść może nawet kilka tysięcy złotych.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!