Oświadczenie o przyjęciu spadku – co warto wiedzieć?

typewriter-801921_1920

W przypadku śmierci naszych najbliższych często uwzględnieni jesteśmy w tzw. spadku. Prawo do niego nabywamy z chwilą śmierci spadkodawcy i zgodnie z kodeksem cywilnym możemy zarówno go przyjąć, jak i… odrzucić.
Co warto wiedzieć, zanim podpiszemy stosowne dokumenty? Jak dokładnie wygląda przyjęcie spadku i jaką odpowiedzialność niesie za sobą taka decyzja? Na czym polega oświadczenie o przyjęciu spadku? Po odpowiedzi na te pytania zapraszamy do poniższej lektury.

Forma i termin – czyli jak przedstawić swoje stanowisko, wobec spadku?

Jak już wspomnieliśmy, spadkobierca nabywa prawo do spadku w momencie śmierci danego spadkodawcy. Dokładne warunki dziedziczenia opisuje artykuł 1012 kodeksu cywilnego. Według niego osoba przyjmująca spadek może:

  •  przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi po zmarłym – tzw. przyjęcie proste
  • przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności – przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza
  •  odrzucić spadek i nie przyjąć go.

Po podjęciu decyzji, ważność oświadczenia (czyli przyjęcia lub odrzucenia) dyktują dwa elementy. Po pierwsze termin – wynoszący sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dostał informacje o należnym spadku oraz od jego formy. Jeśli spadkobierca nie wyda oświadczenia we wskazanym terminie (tj. do sześć miesięcy) uznaje się, że spadek przyjmuje się w pełnym wymiarze (tzw. z całym dobrodziejstwem inwentarza). Jeśli jednak zdecydujemy się na odrzucenie spadku, w ujęciu prawa ujmuje się to tak, jakoby spadkobierca nie dożył śmierci spadkodawcy. W takim wypadek spadek przechodzi na dalsze osoby, uprawnione do dziedziczenia.

Oświadczenie woli

Artykuł 1018 kodeksu cywilnego nakazuje wydanie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Oświadczenie to należy przedstawić przed sądem lub przed notariuszem. Najczęściej dokonuje się go ustnie lub pisemnie (z podpisem!). Obie formy są równie istotne i funkcjonują w ujęciu prawnym.

Jeśli decydujemy się na oświadczenie pisemne, co powinno znaleźć się w tym dokumencie?

  •  imię i nazwisko spadkodawcy
  • data i miejsce śmierci spadkodawcy
  •  adres zamieszkania spadkodawcy
  • tytuł powołania do spadku oraz treść złożonego oświadczenia
  • wymienienie wszystkich wiadomych wobec składającego oświadczenie
  •  wymienienie spadkobierców ustawowych
  •  wskazanie testamentów

Do oświadczenia należy dołożyć odpis aktu zgony, orzeczenie o uznaniu zmarłego (lub stwierdzenie zgonu ze szpitala).

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór takiego oświadczenia

Ja, niżej podpisany/podpisana (tu imię i nazwisko) oświadczam, że spadek po (imię i nazwisko zmarłego) zmarłym (data, miejsce śmierci), ostatnio stale zamieszkałym w (adres osoby zmarłej) na podstawie testamentu przyjmuje/ nie przyjmuje (wprost/z dobrodziejstwem inwentarza).

W uzasadnieniu:

Spadkobierca (imię i nazwisko zmarłego) zmarły dnia (data i miejsce zgonu) ostatnio stale zamieszkiwał w (adres zamieszkania). (tu umieść dowód zgonu)

Do grona spadkobierców ustawowych, należą również:

W dniu (data sporządzenia testamentu) spadkodawca sporządził testament, w którym do dziedziczenia powołał (tu osoby powołane). (umieść kolejny dowód: testament)

Po uzupełnieniu powyższego dokumentu nie zapomnij o podpisie, a także danych sądu rejonowego. Dokument uzupełnij równie o swoje dane – imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL. Umieść również listę dołączonych załączników.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!