Pełnomocnictwo – jak je ustanowić? Wzór dokumentu

pencil-918449_1920

Pełnomocnictwo jest niezwykle istotnym przywilejem i możliwością, którą oferuje nam prawo cywilne. Dzięki niemu możemy ustanowić tzw. przedstawiciela, który w naszym imieniu dokona określonej przez nas czynności. Chociaż brzmi to ogólnie, to z takiej możliwości korzystamy wyjątkowo często i chętnie.

Problemem w przypadku opisywanego zagadnienia jest konieczność zrozumienia i ustalenia jakiego pełnomocnictw powinniśmy udzielić. Wraz z nim pojawiają się pytania dotyczące dokumentu, który je ustanawia.

Mając na uwadze te wątpliwości stworzyliśmy obszerny poradnik. To w nim dowiesz się czym jest pełnomocnictwo notarialne i czym charakteryzuje się pełnomocnictwo do reprezentowania.

Co to jest pełnomocnictwo?

Opisywane pełnomocnictwo jest rodzajem przedstawicielstwa, które opiera się na oświadczeniu jednej strony (reprezentanta), który umożliwia do działania w cudzym imieniu. Podstawą prawną są przepisy art. 95-109 Kodeksu cywilnego.

Pełnomocnictwo jest dokumentem, od którego należna jest opłata skarbowa. Obowiązek wpłaty nakładany jest w momencie sporządzenia danego dokumentu (o tym jak stworzyć ten dokument piszemy i wyjaśniamy poniżej).
Co ważne – każde pełnomocnictwo można w dowolnym czasie odwołać, a wpis w rejestrze usunąć na wniosek.

Rodzaje pełnomocnictwa

Zacznijmy jednak od początku, czyli od nakreślenia rodzaju pełnomocnictwa, z którego możemy skorzystać.

 1. pełnomocnictwo ogólne, czyli takie, które obejmuje czynności zwykłego zarządu
 2.  pełnomocnictwo rodzajowe, określone konkretnym rodzajem
 3. pełnomocnictwo szczególne, czyli obejmujące tylko poszczególną czynność prawną

Każde z poniższych pełnomocnictwa jest specyficzne i wyróżnia się określonymi elementami. Warto nadmienić iż w każdy z nim znaleźć musi się informacja:

 • kto upoważnia
 • kogo upoważnia
 • od kiedy i do kiedy upoważnia
 • do czego upoważnia.
  Poniżej przedstawiamy charakterystykę pierwszego z nich – najbardziej ogólnego i najczęściej wykorzystywanego.

Pełnomocnictwo ogólne

Pierwsze pełnomocnictwo, nazywane ogólnym, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Oznacza to, że jest to rodzaj pełnomocnictwa najszerszego, uprawniający do dokonywania czynności prawnych (i nie tylko).

Przepisy i prawo wskazują w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictwa o charakterze ogólnym. Jak czytamy, powinny być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Mówiąc więc wprost – pełnomocnictwo udzielone ustne jest nieważne w ujęciu prawa.

Krokiem niezbędnych w przypadku tworzenie pośrednictwa ogólnego jest jasne i precyzyjne określenie stron. Aspekt ten nie może budzić wątpliwości, dlatego też uwzględnij obie strony -tj.:

 • Mocodawcę;
 • Pełnomocnika.

W treści dokumentu trzeba dokładnie określić obie ze stron. Aby dokładnie je oznaczyć należy w treści pełnomocnictwa wskazać:

 • Imię i nazwisko;
 • PESEL;
 • Miejsce zamieszkania;
 • Nazwa i Nr dokumentu tożsamości.

Ponadto, w treści należy umieścić postanowienia, takie jak:

 • oświadczenie mocodawcy, że tam udziela umocowania do dokonywania czynności zwykłego zarządu
 • oświadczenie iż zabrania się (bądź zezwala) pełnomocnikowi na ustanowienie innych pełnomocników
  termin, na jaki ustala się dane pełnomocnictwo
 • Ponadto w dokumencie muszą znaleźć się najważniejsze informacje: date, miasto, imię i nazwisko osoby składającej, wraz z podpisem. Poniżej przedstawiamy wzór pełnomocnictwa, które można wykorzystać lub potraktować jako inspirację.

Upoważnienie wzór:

Ja niżej podpisana/ podpisany, ( tu wstaw swoje imię i nazwisko) , zamieszkała w (tu wstaw swój adres zamieszkania), posiadająca numer PESEL nr (tu wstaw swój PESEL) reprezentująca spółkę (nazwa spółki – jeśli nie posiadasz spółki omiń ten element) udzielam Panu (osoba upoważniona) pełnomocnictwa do (tutaj wpisz zakres upoważnienia, np. kierowanie danego szczebla), a w szczególności do (tu wskaż elementy szczególnie istotne, które mogą mieć znaczenie w ujęciu pisma. Jeśli upoważniasz osobę do obejmowania i udzielania następnych pełnomocnictw – wskaż to).

Pamiętaj, aby poniższy tekst uzupełnić w datę, miejsce spisania dokumentu oraz swój odręczny podpis.

Pełnomocnictwo rodzajowe

W podanej charakterystyce wspomnieliśmy również o pełnomocnictwie rodzajowym. Jest to rodzaj zawierający określenie rodzaju czynności prawnych, które obejmuje dane umocowanie. musi więc ono zawierać wskazać rodzaj czynności prawnej, oraz podejmowany przedmiot. Dokument pełnomocnictwa rodzajowego zawierać w sobie musi:

 • Imię i nazwisko;
 • PESEL;
 • Miejsce zamieszkania;
 • Nazwa i Nr dokumentu tożsamości.
 • datę, miejsce spisania dokumentu, podpis

Ponownie, poniżej, zamieszczamy wzór i podpowiedź do spisania takiego dokumentu:

Ja niżej podpisana/ podpisany (tu imię i nazwisko osoby składającej pełnomocnictwo) zamieszkała w (adres zamieszkania) posiadająca numer PESEL (tu wpisz numer PESEL) działając w imieniu spółki (tu nazwa spółki) (dalej: „Spółka”) udzielam Panu/ Pani (tu imię drugiej strony pełnomocnictwa) pełnomocnictwa do (tu wskazanie określonego, jasnego punktu udzielanego pełnomocnictwa np. w kwestiach zawierania umów X).

Pełnomocnictwo szczególne

Ostatnim, wskazanym rodzajem pełnomocnictwo nazywane jest szczególnym. Obejmuje ona umocowanie do dokonywania mocodawcy czynności indywidualnie określonych. Kodeks wskazuje, że taki rodzaj pisma powinien mieć formę, która wymagana jest do dokonywania określonej czynności.

Przykładowo, jeśli przedsiębiorca zbywa swoją działalność obejmującą dana nieruchomość, musi sporządzić pełnomocnictwo notarialne. Konieczność takiego dokumentu definiuje polskie prawo, opisujące dokładnie etap zbywania nieruchomości. Ponownie, w dokumencie powinny znajdować się min takie rzeczy jak:

 • Imię i nazwisko;
 • PESEL;
 • Miejsce zamieszkania;
 • Nazwa i Nr dokumentu tożsamości.
 • datę, miejsce spisania dokumentu, podpis

Poniżej przedstawiamy wzór i przykład szczególnego pełnomocnictwa.

Ja niżej podpisana/y, (tu imię i nazwisko) zamieszkały (tu adres zamieszkania) posiadająca numer PESEL nr (tu numer PESEL) udzielam niniejszym Panu (dane drugiej strony pełnomocnictwa) pełnomocnictwa do zawarcia w moim imieniu umowy (tu opis o jaką umowę chodzi, np. kupno przedmiotu X).

Ponownie – pamiętaj aby dokument podpisać oraz opisać datą i miejscem opisywanego dokumentu.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnictwa można udzielić w przypadku dwóch poniższych przypadków:

 • osobie z pełną zdolnością do tzw. czynności prawnych (konieczne jest ukończenie 18 lat)
 • osobie prawnej

Warto nadmienić, iż pełnomocnictwa może udzielić także profesjonalistom, np. radcy prawnemu, rzecznikowi, doradcy czy adwokatowi. Tak wybrana osoba może reprezentować firmę lub osobę również w sprawach sądowych.
Kiedy nie musisz udzielić pełnomocnictwa pisemnego?

Są jednak wyjątki od reguły, które wskazują brak konieczności stworzenia powyższych dokumentów. Do tych wyjątków zalicza się min:
sytuacja, w której prowadzisz firmę i zgłaszasz pełnomocnictwa do urzędu, w którym tą firmę zarejestrowałeś
jeśli zgłosisz pełnomocnika do CEIDG

W każdej innej sytuacji konieczne jest stworzenie pisma, w którym zostaną wskazane wyżej wspomniane sytuacje. W ujęciu prawa pełnomocnictwo przekazane w inny sposób (ustnie, mailowo itd.) nie obowiązuje i nie wchodzi w życie.
Ile kosztuje pełnomocnictwo?
Za złożenie w urzędzie pisma upoważniającego należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Cena ta obejmuje sytuację, w której pełnomocnictwo ma być złożone przed jednym organie. Opłata namnaża się, jeśli pełnomocnictwo składane jest w różnych organach.
Co więcej, kwota obejmuje tylko jednego pełnomocnika – jeśli więc ustanawiasz kilku z nich, musisz pomnożyć wspomnianą kwotę przez wskazaną przez siebie liczbę osób.
Przykładowo: jeśli upoważniasz cztery osoby otrzymujesz do zapłaty łączną kwotę 68 zł.
Aby uiścić opłatę znajdź numery rachunków bankowych (na rachunek urzędu miasta (gminy, dzielnicy)) – otrzymasz je lub sprawdzisz na stronie internetowej konkretnego urzędu. Często na potrzeby opłaty skarbowej zakładany jest specjalny rachunek bankowy.

Uwaga! Pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego (tzw. szczególne) w którym jest zawarta informacja o pobraniu (przez notariusza) opłaty skarbowej 17 zł nie wymaga ponownej, drugi raz tej samej opłaty.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!