Poradnik: jak ubiegać się o dotacje UE?

student-849828_1920

Dotacje unijne mają na celu wspierać gospodarkę krajów, przynależących do Unii Europejskiej. Środki wykorzystywane są w różnoraki sposób, głównie w celu rozwoju danego segmentu przedsiębiorstwa lub firmy. To z tych funduszy najczęściej realizowane są programy operacyjne. Warto w tym elemencie podkreślić, że z Unia proponuje nam pięć głównych funduszy, które podlegają strategii Europa 2020. Trochę więcej o nich poniżej, gdzie przedstawiamy również proces prawidłowego ubiegania się o dotacje na rozwój firmy.

Zacznijmy jednak od początku. Dotacje to forma pomocy, którą wykorzystują coraz częściej młodzi przedsiębiorcy, poszukujący impulsu do otworzenia własnego biznesu. Dzieje się tak, gdy pomysł i wizja firmy nie przekłada się na pierwsze fundusze, które pozwalają ruszyć na rynek. Bezzwrotne środki na start stają się więc ogromną szansą, zwłaszcza w przypadku niepewnej sytuacji lub biznesów lokalnych.

Co możemy finansować?

Fundusze wykorzystywane są na przedsięwzięcia różnej materii. Najczęściej dotyczy to:

 • finansowania szkoleń, kursów, studiów podyplomowych
 • staży i praktyk zawodowych
 • dofinansowania do rozpoczęcia działalności
 • doradztwa zawodowego

Rodzaje dotacji

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – celem głównym funduszu jest znormalizować i zmniejszyć różnice w kwestii rozwoju regionów Unii. To one wzmacniają spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, stwarzają obszar spójnej całości.
 • Europejski Fundusz Społeczny – celem głównym jest walka z bezrobociem we wszystkich krajach członkowskich. To dzięki nim zwiększona jest możliwość zatrudnienia i kształcenia, zwłaszcza w przypadku ludzi młodych, którzy wchodzą na rynek pracy.
 • Fundusz Spójności – fundusz dla Państw, których dochodów brutto na danego mieszkańca wynosi mniej niż 90% ze średniej podawanej przez Unię. Jest celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych.
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – fundusz wspierający przekształcenia rolnictwa – w obrębie struktury a także wspomagania rozwoju obszarów wiejskich.
 • Europejski fundusz Morski i Rybacki – jak sama nazwa wskazuje, fundusze wspierające restrukturyzację rybołówstwa państw należących do Unii.

Szacuje się, że dotacje dla firm, o których wspomnieliśmy powyżej, pochłaniają nawet połowę całego budżetu. Statystycy szacują, że ponad 430 mld euro to fundusz przeznaczony na pomoc krajom członkowskim.

Dla kogo jest dofinansowanie?

W tym elemencie warto wymienić dwie zasadnicze grupy

 1.  wnioskujący do 30 lat, którzy nie uczą się i nie pracują -w tym wypadku zostanie przeprowadzona analiza sytuacji materialnej, co z kolei doprowadzi do opracowania planu działania. W tej materii otrzymać możesz pomóc w znalezieniu pracy, stażu lub praktyk, które mają znaczenie w rozwoju zawodowym. Oprócz powyższego otrzymać możemy pomoc materialną, w postaci środków na rozpoczęcie biznesplanu.
 2. wnioskujący którzy ukończyli 30 lat i nie pracują – kluczowym aspektem jest udowodnić, iż sytuacja zawodowa na danym rynku (np. w danym województwie) jest trudna i uniemożliwia podjęcie pracy. W tym elemencie otrzymać może szkolenia, doradztwo zawodowe oraz ponownie – środki na start przedsiębiorstwa. W tej grupie uzyskanie dotacji jest trudniejsze i nie udaje się każdemu.
  W przypadku jednorazowej pomocy w dostarczeniu środków, skorzystać z oferty mogą:
  – osoby po 45 roku życia
  – osoby trwale na bezrobociu
  – osoby niepełnosprawne
  – osoby niewykształcone

Dofinansowania dla firm – krok po kroku

 1. Najpierw należy określić cel. Osoba, która chce starać się dofinansowanie dla firm powinna w pierwszej kolejności ocenić na co mają zostać przeznaczone środki. W tym celu konieczne jest przygotowanie biznes planu działalności – poczynając od przedstawienia swojego pomysłu, na uzasadnieniach i ryzyku kończąc. Skutki muszą przedstawiać zarówno plusy i minusy tego rozwiązania. Co istotne, oprócz czasu realizacji i zakresu projektu, istotny jest również to czy będzie on realizowany na terenie całej Polski, czy tylko na określonej jej przestrzeni – w gminie lub województwie.
 2. Wybierz odpowiedni program operacyjny. Dopasuj program, który będzie odpowiadał na działalność, mając na uwadze realizację celu. W tym celu można skorzystać z poradników, które znajdują się na stronie funduszy, albo w aplikacji sygnowanej Portalem FUnduszy Europejskich.
 3. Kolejny krok polega na znalezieniu odpowiedniej instytucji, która pozwoli nam ogłosić konkurs w ramach zgłoszonego przez nas wniosku. Istotne jest aby sprawdzić terminy naboru wraz z miejscami i konieczną dokumentacją programu.
 4. Krok czwarty to złożenie wniosku, poprzez poprawne uzupełnienie formularza. Ten dostępny jest na stronie wybranego programu operacyjnego. W przypadku pytań i trudności związanych z tym krokiem, istnieją instrukcje, które pomagają poprawnie wypełnić każdy etap. Co istotne – wniosek należy przygotować zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. W załączeniu należy umieścić: harmonogram realizacji projektu, biznesplan, analizę finansową oraz tzw. studium wykonywalności. Dokumenty przechodzą analizę i ocenę zarówno pod kątem formalnym jak i merytorycznym, dlatego warto poświęcić tej części wystarczająco dużo uwagi i czasu. Na tym etapie należy również uzbroić się w cierpliwość, bowiem ocena wniosku wynosić może nawet 3 miesiące.

Jeśli proces ubiegania się o dotację wydaje się być trudny i żmudny, warto poszukać pomocy w postaci porad konsultingowych. To one pozwalają pozyskiwać fundusze ze środków europejskich – zarówno na etapie wypełnienia wniosków, jak i dopinania finalnej umowy.

To, czy nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie po wspomnianych 3 miesiącach to suma kilku zasadniczych kwestii:

 • sprawdzana jest treść projektu i jest spójność, oraz uzasadnienie słuszności dotacji
 • analizowana jest możliwość wykonania projektu – czyli stopień prawdopodobieństwa spełnienia wymagań
 • sprawdzana jest zgodność wniosku, głównie pod kątem merytorycznym – to w nim znajdować się musi opis planowanej działalności gospodarczej, doświadczenie zawodowe, planowane koszty inwestycji (nakłady finansowe, racjonalna ocena możliwych zysków i obciążeń), konkurencja rynkowa i samo przygotowanie się do inwestycji

Poprawność powyższych punktów oceniana jest za pomocą karty do oceny. To na niej przyznawane są poszczególne punkty, za każdy istotny w decyzji aspekt. Im większa ilość punktów, tym większa szansa na uzyskanie dotacji unijnych. Jeśli więc projekt jest atrakcyjny, ma realną szansę przynieść zyski, a sam wniosek wypisany jest poprawnie i rzetelnie, tym większa szansa na punkty, a w ostateczności na samo dofinansowanie. Warto nadmienić, iż ostateczna decyzja do wynik sumaryczny zarówno samych punktów, jak i oceny doradcy zawodowego, z którym przeprowadzana jest rozmowa pod kątem słuszności wniosku.

Formularz ten wymaga podania takich danych jak:

 • dane – imię i nazwisko,PESEL, miejsce zamieszkania
 • dane kontaktowe – email lub telefon
 • sytuacja społeczno-demograficzna – status, wykonywany zawód, wykształcenie
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i zasadami przyznawania dotacji
 • spełnianie kryteriów w postaci spisanego oświadczenia
 • uzasadnienie pomysłu na własny biznes

Konieczna jest umowa

Należy pamiętać, że w przypadku zaciągania środków unijnych podpisywana jest umowa z daną instytucją. Dokument spisuje nie tylko obie strony, ale także określa obowiązki i uprawnienia, dokładny plan realizacji projektu oraz przeznaczony na to budżet. Po podpisaniu umowy dotacja ma charakter refundacji. Pamiętaj iż w celu uzyskania owej refundacji konieczne jest złożenie wniosku i dokumentów, które potwierdzą dotychczasowe warunki i ustalenia. Przepisy obowiązujące w umowie należy całkowicie spełnić. W przypadku naruszenia jakiegoś zapisu musimy liczyć się z odmową w kwestii wypłacanych pieniędzy.

Czy konieczny jest tzw wkład własny?

Warto w tym elemencie zaznaczyć, że dotacja unijna to pomoc, a nie zaspokojenie całego wymaganego budżetu. Oznacza to, że każdy ubiegający się kandydat powinien mieć tzw. wkład własny. Oczywiście poziom i skala wkładu własnego uzależniona jest od wielu czynników, min. od rodzaju projektu czy postawionego celu. Projekty, które mają realną szansę generowania zysków i przychodów z reguły otrzymują większe dofinansowanie, co przekłada się na mniejszy, wymagany wkład własny. Jeśli nie posiadamy “żywej” gotówki, którą jesteśmy w stanie wypłacić z własnego konta, pomocne mogą okazać się pożyczki i kredyty, które w tym wypadku zaciągane są bardzo chętnie i często.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!