Świadczenie pielęgnacyjne i świadczenia rodzinne w 2020 – najważniejsze informacje

affection-1866868_1920

Nagłe, nieplanowane sytuacje rodzinne, uszczerbek na zdrowiu, długi i niestabilna sytuacja finansowa… wszystkie te elementy wpływają na nasze bezpieczeństwo, komfort psychiczny, oszczędności, które leżały odłogiem na koncie. Wszystkie one są istotne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy uzyskać tzw. świadczenie pielęgnacyjne.

Ile wynosi podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego z MOPS? Jak z niej skorzystać i komu właściwie przysługuje? Przyjrzyjmy się bliżej pomocy, z której skorzystać mogą Polacy.

Świadczenie pielęgnacyjne – co to jest?

Zacznijmy od początku. Świadczenie pielęgnacyjne jest specyficznym rodzajem socjalnej pomocy pieniężnej, które oferuje nam państwo. Ubiegać się o nią mogą wszystkie osoby opiekujące się niepełnosprawnym członkiem swojej rodziny. przywilej otrzymania świadczenia przysługuje każdemu, kto zrezygnował z dotychczasowej pracy na etacie, na rzecz opieki niepełnosprawnemu krewnemu. Na tym mogłyby się skończyć wymagania i warunki świadczenia, ale polskie prawo zapewnia sobie wiele nowych warunków, o których więcej poniżej.

Kto może uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Najprościej mówiąc – świadczenie przysługuje konkretnym osobom, które prawnie zostały wytyczone opiekunom. Łatwo więc założyć, że mogą być to wszystkie osoby, które sprawują opiekę nad osobami o orzeczeniu o niepełnosprawności. Warto jednak pamiętać o kilku, zasadnych kwestiach.

 • Po pierwsze – osoby pełniące opiekę muszą udzielać stałej lub długotrwałej opieki / pomocy krewnemu.
 • Po drugie – opieka ta musi wynikać z ograniczonej samodzielności i konieczności ciągłego współudziału opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Po trzecie – o czym już poniekąd wspomnieliśmy, niepełnosprawny krewny musi legitymować się odpowiednim orzeczeniem o tzw. znacznym stopniu niepełnosprawności.

Idąc za powyższymi informacjami świadczenie przysługuje:

 1. rodzicom niepełnosprawnego dziecka;
 2.  jego faktycznego opiekunowi (np. opiekunowi prawnemu);
 3. członkowi zastępczej rodziny spokrewnionej (w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 4.  innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. ciąży tzw. obowiązek alimentacyjny.
 5.  Osobom innym, niż spokrewnione w pierwszym stopniu. W tym wypadku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w przypadku, gdy spełnione są dwa poniższe warunki: Po pierwsze – rodzice osoby niepełnosprawnej nie żyją, albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub są małoletni( co ważne – dotyczy to również sytuacji w której rodzice legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności). Po drugie – nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu.

Pamiętaj, że tylko jeden z rodziców uprawniony jest do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko. Otrzymać świadczenie może zatem albo matka albo ojciec. Uwaga – świadczenie przysługuje również wtedy gdy niepełnosprawność naszego podopiecznego powstała:

 1.  nie później niż przed ukończonym 18. rokiem życia;
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (co istotne nie mogło to zdarzyć się później niż do ukończenia 25. roku życia.)

Kiedy ustaje prawo do świadczenia?

Polskie prawo zakłada sytuacje w których ustępuje prawo do świadczenia. Wśród nich wymienia się poniższe sytuacje, w których świadczenie nie może zostać przyznane gdy opiekun korzysta z:

 1.  emerytury;
 2.  renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
 3.  renty socjalnej;
 4.  zasiłku stałego;
 5.  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 6.  zasiłku przedemerytalnego;

Uwaga – opiekunowie, którzy mają prawo do zasiłku opiekuńczego (lub tzw. zasiłku dla opiekuna) również nie mogą korzystać z opisywanego świadczenia. Ponadto świadczenie nie może zostać przyznane temu, który umieszczony został umieszczony w rodzinie zastępczej. W tym elemencie wyróżnia się trzy wyjątki:

 1.  rodziny zastępczej spokrewnionej;
 2.  rodzinnego domu dziecka;
 3.  specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczym (jeśli chory korzysta w nim z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu).

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Przejdźmy do jednych z najważniejszych informacji, bowiem wprowadzony został zasiłek pielęgnacyjny podwyżka, który zmienia dotychczasowe ustalenia i otrzymaną kwotę. Dwa lata temu (tj. 2018) opublikowano obwieszczenie mówiące o świadczeniu w 2019 i 2020 roku. Zgodnie z nią świadczenie obecne wynosi 215 zł miesięcznie (do listopada 2019 roku wynosiło 184 zł)

Co istotne wysokość świadczenia waloryzowana jest z każdym roku. Kwota zatem wyliczana jest na podstawie kwoty bazowej. Ważnym czynnikiem jest zatem wskaźnik waloryzacji (procent wzrostu minimalnego za wykonywaną pracę), na podstawie której orzeczona jest ostateczna kwota zasiłku.

Jak otrzymać świadczenie?

Świadczenia, o których mowa w artykule wypłacane są przez ośrodki pomocy społecznej lub odpowiednie urzędy.
Aby więc otrzymać pozytywną decyzję należy udać się do właściwego, najbliższego względem miejsca zamieszkania, miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej. Tam należy przedstawić najważniejsze dokumenty, takie jak:

 1. wniosek o przyznanie zasiłku (wzory dostępne są online);
 2.  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy, który potwierdza wiek osoby podlegającej opiece
 3.  uwierzytelnioną przez notariusza lub inną kompetentną osobę kopię dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość
 4.  orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 5.  zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę co ważne umieszczona musi być informacja o liczbie dni tygodnia, w których potrzebujący korzysta z całodobowej opieki;

Pamiętaj, że świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się na czas nieokreślony. Sytuacja ta może się zmienić jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane nas czas określony. W tym drugim wypadku prawo do świadczenia przypada od ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Czy możliwe jest uzyskanie świadczenia na osobę dorosłą?

Dorosłą w rozumieniu po 18 roku życia. Odpowiedź brzmi: tak. Polskie prawo zakłada taką możliwość, pod warunkiem że niepełnosprawność osoby potrzebującej pomocy opiekuna powstała przed ukończeniem 18 roku życia, lub przed ukończeniem 25. roku życia – jeśli dana osoba uczy się w szkole lub studiuje. Mówiąc więc wprost – jeśli niepełnosprawność niepełnosprawność powstanie nawet na kilka miesięcy (lub dni) po ukończeniu pełnoletności, jej opiekun (np. rodzic) nie otrzyma prawa do świadczenia rodzinnego. W przypadku studentów limit ten został podwyższony do 25. roku życia.

5 najważniejszych informacji, o których musisz pamiętać:

 

 1.  Świadczenie pielęgnacyjne jest rodzajem państwowej pomocy pieniężnej, która przysługuje tylko opiekunom osobom niepełnosprawnym (niekoniecznie opiekunom powiązanym genetyką i więzami krwi).
 2. Świadczenie przysługuje gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do dnia ukończenia 18. roku życia. Studenci – nie później niż do chwili ukończenia 25. roku życia.
 3.  Aby złożyć wniosek konieczne jest udanie się do najbliższego względem miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej.
 4.  Kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi obecnie, w 2020 roku 1830 zł. Jest to więcej niż w roku 2019 i 2018.
 5.  Świadczenie pielęgnacyjne zwykle przyznaje się na czas nieokreślony (natomiast są sytuacje w których świadczenie może zostać odebrane, o czym pisaliśmy powyżej).

Emerytura o świadczenie

Osoby, które pobierają świadczenie i osiągnęły wiek emerytalny nie muszą rezygnować z opisywanych świadczeń i przejścia na emeryturę. Co więcej, ustawa o świadczeniach rodzinnych nie nakazuje osobie otrzymującej świadczenie pielęgnacyjne złożenia wniosku o emeryturę. Mówiąc więc wprost – jeśli emerytura jest niższa niż świadczenie możemy z niej zrezygnować na poczet otrzymywania opisywanego zasiłku. Organ wypłacający świadczenia nie ma prawa żądać od opiekuna wystąpienia do ZUS o ustalenie prawa do emerytury. Wybór więc należy do opiekuna, a nie od osób trzecich.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!