Ulga rehabilitacyjna – jakie wydatki możesz odliczyć?

wheelchair-749985_1920

Odbywane masaże, zajęcia pod okiem specjalistów i lekarzy, wyjazdy do sanatorium i ogrom koniecznych działań, którym przyświeca jeden cel – zdrowia i powrót do sprawności lub pomoc w samodzielnym i godnym funkcjonowaniu.

Podejmując się rehabilitacji często obciążeni jesteśmy ogromnymi wydatkami i kosztami. Mając na uwadze te działania wprowadzono ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych, które możemy odliczać w rozliczeniu rocznym. Dzięki niej, część poniesionych zostanie nam zwrócona, odciążając tym samym coroczne zobowiązania finansowe.. Co ciekawe, ulga ta nie przysługuje tylko osobom niepełnosprawnym, ale także ich opiekunom.

Czy ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje każdej osobie niepełnosprawnej? Jak określić i udowodnić konieczność otrzymywania takiej pomocy? Kogo dokładnie obowiązuje taka ulga? Czy wiąże się ona z koniecznymi opłatami i zobowiązaniami? Poniżej przedstawiamy obszerny poradnik, który pomoże w rozliczeniu każdej zainteresowanej tematem osobie.

Co obejmuje ulga rehabilitacyjna?

Ulga polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która została lub zostanie przeznaczona na:

 • cele rehabilitacyjne
 • cele związane z ułatwieniem wykonywania codziennych czynności (w tym remont mieszkania czy zakup pojazdu, więcej o tej grupie dowiesz się poniżej).

Z ulgi rehabilitacyjnej korzystać mogą osoby niepełnosprawne jak i opiekunowie, którzy pomagają lub utrzymują niepełnosprawne osoby od 2017 roku.

Co ważne – nie wszystkie wydatki poczynione i dyktowane przez niepełnosprawność można odliczyć pod koniec roku. Odliczeniu podlegają tylko niezbędne i konieczne przedmioty, których obecność jest kluczowa w uzyskaniu częściowej sprawności.

Jak skorzystać z ulgi?

Ulga przysługuje każdemu, kto jest podatnikiem i rozlicza się co roku, wypełniając PIT- 28. Formularz ryczałtów należy uzupełnić do 31 stycznia danego roku, a sama ulga polega na odliczeniach wydatków poczynionych z własnych dochodów. Zwroty obejmują wszelkie wydatki, które poczynione są z tytułu niepełnosprawności (przykłady rozliczeń podajemy poniżej). Ulga rehabilitacyjna obejmuje również osoby rozliczające PIT-37 i PIT-36. Termin rozliczenia tych dwóch PITów przypada na 30 kwietnia. Wydatki rehabilitacyjne można odliczyć tylko i wyłącznie w roku ich poniesienia.

Rodzaje odliczeń

W systemie rozliczeń wyróżnia się dwa rodzaje: limitowane i nielimitowane. Te pierwsze posiadają jasno określone granice – jeśli więc wydałeś więcej niż przysługuje ci ulgi, nie zostanie ona odliczona). Druga polega na odliczeniu dokładnej, wydanej kwoty.

Do pierwszej grupy należą:

 1.  sytuacje gdzie opłacani są przewodnicy osób niewidomych z: I grupy inwalidzkiej lub II grupy inwalidzkiej
 2. osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu ( niepełnosprawność musi być zaliczona do I grupy inwalidztwa – w wysokości nieprzekraczającej w danym roku kwoty 2.280 zł)
 3. utrzymujące się osoby niewidome, wymagające posiadania psa przewodnika – w wysokości nieprzekraczającej w danym roku kwoty równej 2.280 zł
 4.  wydatki na samochód – używanie samochodu stanowi własność osoby niepełnosprawnej (zaliczonej do I lub II grupy inwalidzkiej)
 5. 5. zakup leków – gdy stanowią różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł

Do drugiej grupy należą:

 • adaptacje i wyposażenie wnętrz (lub budynków mieszkalnych), które muszą zostać dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej
 •  zabiegi dostosowujące pojazdy do potrzeb osoby niepełnosprawnej
 • zakup lub naprawa sprzętu, narzędzi i technicznych akcesoriów, które są niezbędne do prowadzenia rehabilitacji na terenie gospodarstwa domowego
 • zakup materiałów szkoleniowych, które są potrzebne w prawidłowym prowadzeniu rehabilitacji
 • turnusy rehabilitacyjne i uzdrowiskowe
 • pobyt w uzdrowiskach, uczestnictwo w rehabilitacji leczniczej oraz zabiegach
 • kolonie i obozy (osoby które nie ukończyły 25. roku życia)

Ulgi rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych – czyli dla kogo?

Wydatki ponieść może podatnik, który jest osobą niepełnosprawną lub opiekun, zajmujący się osobą z orzeczoną niepełnosprawnością (może to być rodzic, dziecko, brat czy np. współmałżonek). Co istotne z punktu widzenia opiekuna – każdy z małżonków może odliczyć wydatki poniesione tylko przez siebie. Podobnie w przypadku dzieci własnych i wsobnych.

W ujęciu prawa, osobami niepełnosprawnymi są:

 • osoby z orzeczeniem o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawność (orzeczenie musi być wydane przez odpowiednie organy)
 • osoby z decyzją o przyznaniu renty z tytuły całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy
 • osoby z renta szkoleniową, socjalną
 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, która nie ukończyła 16 roku życia

Uwaga – ulga przysługuje w momencie nie przekroczenia kwoty dochodu 12 357,60 w danym roku podatkowym. Kwota ta wzrosła na przestrzeni lat o niemal 3 tysiące. Powyższe informacje reguluje ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Stopnie niepełnosprawności

Obecnie klasyfikuje się niepełnosprawność według poniższych stopni:

 1.  znaczny – osoba ze znaczną niepełnosprawnością, uniemożliwiająca podjęcie pracy zarobkowej (lub z koniecznymi warunkami chronionymi). Wymaga systematycznej i trwałej opieki, niezdolna do samodzielnej egzystencji.
 2. umiarkowany – osoba z naruszoną sprawnością. Wymaga częściowej lub chwilowej opieki oraz pracy w warunkach chronionych.
 3.  lekki – osoba o naruszonej sprawności, która ogranicza zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Często sprawna psychicznie, z ograniczeniami fizycznymi. Nie można odliczyć wydatków, które zostały już w całości sfinansowane z innych źródeł

Niezbędne dokumenty do ulgi rehabilitacyjnej

Aby otrzymać ulgę, należy złożyć dokumenty, które stanowić będą za podstawę do odliczeń.

 1.  dowody, świadczące o niepełnosprawności – zarówno w przypadku podatnika, jak i w przypadku opiekunów, którzy wnieść również muszą dowód pokrewieństwa
 2. dokument potwierdzający wydatki (np. opłaty za utrzymanie psa asystującego, zakup sprzętu czy wykonania remontu). Jest to wyjątkowo istotne, bowiem wysokość wydatków potwierdza się na podstawie posiadanych dokumentów (faktury, paragony, dowód wpłaty).

Pod nazwą dowodu o niepełnosprawności rozumie się orzeczenie lekarza, który oświadcza i orzeka o naszych ograniczeniach fizycznych lub psychicznych. Dowodem pokrewieństwa z kolei są akta osobowe (np. akt urodzenia).
Uwaga – w przypadku posiadania psa asystującego, należy przedstawić certyfikat potwierdzający owy status.

Wydatki na cele rehabilitacyjne – przykłady

 • wyposażenie mieszkań, pojazdów (więcej poniżej), zakup sprzętu rehabilitacyjnego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania i poruszania się)
  zakup sprzętu gospodarstwa domowego
  wydatki związane z utrzymaniem psa – opiekuna (w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł)
 • opłacanie nauczyciela języka migowego
 • kolonie i obozy dla dzieci; turnusy i spa dla dorosłych
 • przewóz na konieczne zabiegi rehabilitacyjne,
 • opieka pielęgniarska w domu
 • leki – tylko wtedy jeśli jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone suplementy i medykamenty

Uwaga – przedmioty ułatwiające życie każdemu, a nie tylko niepełnosprawnemu nie są rozliczane w ramach odliczeń. Nie możemy zatem odliczyć poduszek, kosmetyków, czy operacji, których celem jest poprawa naszej sprawności.

Odliczenie ulgi na samochód – co i ile?

W ramach wspomnianej już ulgi samochodowej dla niepełnosprawnych można odliczyć wydatki, które poczynione są ze względu na używanie pojazdu mechanicznego. W tym obszarze wymienić można wydatki na paliwo, naprawę samochodu, przeglądy i ubezpieczenie, a więc wszystko to co jest wymagane w podstawowym użytkowaniu.
Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesiona, nie przekraczająca kwoty 2280 zł (kwota ta nie zwiększa się, jeśli posiadamy więcej niż jeden pojazd). Aby móc skorzystać z opisywanej ulgi, musimy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności oraz dowód posiadania samochodu. Dowód ten posiadać musi albo osoba niepełnosprawna lub jej prawny opiekun. Co ważne – osoba niepełnosprawna nie musi posiadać prawa jazdy. Wystarczy, że pełni rolę właściciela lub współwłaściciela pojazdu.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!