Urlop tacierzyński – jak wypełnić wniosek?

people-3120717_1920

Narodziny potomka to długo wyczekiwany dzień dla obojga, przyszłych rodziców. Świeżo upieczony tata, który chce być ze swoją rodziną w pierwszych dniach życia malucha, nie musi wypełniać wniosku o urlop wypoczynkowy (przysługujący odpowiednio w wymiarze 20 lub 26 dni). Z myślą o tych chwilach, na mocy prawa, przysługuje mu tzw. urlop ojcowski, który zwalnia z obowiązków pracowniczych, ułatwiając wykonywanie obowiązków rodzicielskich. Jak pójść na urlop tacierzyński? Jak poprawnie wypełnić wniosek oraz o jakim wymiarze wolnych dni mówimy?

Czym jest urlop tacierzyński?

Określenie to jest zamienne dla urlopu ojcowskiego i klasyfikuje się do tzw. urlopu okolicznościowego. Wolne dni przysługują w mocy prawa, a pracodawca ma obowiązek jego udzielania, po złożonym wcześniej wniosku. Według kodeksu pracy, na czas nieobecności pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (analogicznie do urlopu wypoczynkowego) w wymiarze 100%.

Obecnie urlop ojcowski trwa maksymalnie 14 dni i nie musi być wykorzystywany ciągiem, jako urlop jednorazowy. Pracownik zatem może dowolnie podzielić ten wymiar, pamiętając że każda z części nie może być krótsza niż 7 dni.
Co ważne – w okres 14 dniowego okresu urlopu wliczane są święta, weekendy i inne dni wolne od pracy. Okres ten nie ulega wydłużeniu w przypadku narodzin np. bliźniaków. Oprócz urlopu ojcowskiego, tacie przysługuje także urlop okolicznościowy z okazji urodzenia się dziecka, w wymiarze dwóch dni. Świeżo upieczony ojciec musi pamiętać, że opisywany urlop przysługuje mu do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Pamiętać również musimy, że urlop ojcowski jest niezależny od urlopu wypoczynkowego, wychowawczego oraz macierzyńskiego. Oznacza to, że może być wykorzystany jednocześnie z urlopem macierzyńskim matki.

Urlop ojcowski dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

Urlop ojcowski ma charakter fakultatywny. Oznacza to, że aby z niego skorzystać musi zostać wypełniony wniosek przez pracownika. Gdy ten nie wypełni dokumentów – urlop nie zostanie przyznany automatycznie. Po jego złożeniu pracodawca ma bezwzględny obowiązek jego udzielenia.

Uwaga! Jeśli po złożeniu wniosku pracodawca odmawia urlopu, mamy do czynienia z wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za co może być przyznana kara grzywny. Wraz z wnioskiem (który należy włożyć najpóźniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu) należy dołączyć niezbędne dokumenty. Wśród nich wyróżnia się:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo jeśli oryginalny dokument zaginie – kopie tych dokumentów;
  • gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione – kopię prawomocnego postanowienia sądu o owym przysposobieniu;
  • oświadczenie ojca wychowującego dziecko, czy korzystał wcześniej z urlopu ojcowskiego (albo jego części);

We wniosku pamiętaj również aby umieścić takie informacje jak: imię i nazwisko pracownika, a także okres na jaki udzielony ma być urlop.

Urlop ojcowski kto płaci

Obecnie wyróżniamy: urlop ojcowski ZUS i urlop ojcowski płatny przez pracodawcę. O tym kto płaci decyduje liczba osób ubezpieczonych w firmie. Zasiłek wypłacany jest przez pracodawcę, jeśli ten zatrudnia więcej niż 20 osób. Jeśli liczba zgłoszonych do ubezpieczenia jest nie większa niż 20, obowiązek wypłacenia zasiłku przejmuje ZUS.

Urlop tacierzyński a urlop ojcowski

Oba te urlopy są ze sobą tożsame, a jedyną różnicą jest sama nazwa. Urlop tacierzyński jest określeniem potocznym, nie zapisanym w Kodeksie Pracy. Nomenklatura ta wywodzi się od urlopu macierzyńskiego, który wykorzystuje ojciec po co najmniej 14 tygodniach urlopu. Podsumowując więc: chcąc więc zaciągnąć urlop ojcowski zaciągamy również urlop tacierzyński.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!